Esitystaiteen Keskus ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Tämän suunnitelman kanssa tehty työ lähti liikkeelle Esitystaiteen Keskuksen sisäisestä tarpeesta luoda rakenteita yhdenvertaisemmalle ja tasa-arvoisemmalle esitystaiteen kentälle, Eskuksen jäsenryhmille ja oman toimintansa ohjenuoraksi. Esittävää taidetta tehdään
Suomessa paljon etuoikeutetusta asemasta ja Eskus haluaa omalta osaltaan myöntää nykytilanteen ja ohjata kenttää moninaisempaan suuntaan.

Käyttämämme yhdenvertaisuuden määritelmä tarkoittaa kaikkien ihmisten samanarvoisuutta riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, yhteiskuntaluokasta, vakaumuksesta, mielipiteestä, koulutustaustasta, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimijuuteen. Tämä tarkoittaa paitsi yhdenvertaista kohtelua myös ympäristön aktiivista työtä sen edistämiseksi, että tasa-arvon tiellä olevat näkyvät ja näkymättömät esteet tulisivat huomatuiksi ja raivatuiksi
pois.

Yhdenvertaisuustyö koskee nyt ja tulevaisuudessa kaikkia Eskuksen jäseniä, hallitusta ja työntekijöitä, sekä Eskuksen tiloissa toimivia vuokralaisia. Eskuksen jäsenet, työntekijät ja tilojen vuokralaiset sitoutuvat noudattamaan Eskuksen sivuilta löytyviä Turvallisemman tilan ohjeita.

ESKUS – Performance Centre’s parity and equality plan

ESKUS – Performance Centre wants to create structures for enhancing coequality and equality in the field of performing arts, in the member groups and as guidelines for all our activities. Performing arts are in Finland typically created from a privileged position and Eskus aims at acknowledging the current state and directing the field in a more manifold direction.

Our definition of coequality signifies equality for all humans independently of gender, age, ethnic or national origin, nationality, language, religion, social class, faith, opinion, education, disability, health, sexual orientation or any other personal feature.

People must be granted equal possibilities for agency. This implies besides coequal treatment also an active input from the environment to recognize and remove all visible and invisible obstacles preventing coequality from being realized.

The work for coequality concerns now and in the future all Eskus members, the board and staff and those renting work spaces at Eskus. The members, staff and tenants commit themselves to follow the DIRECTIONS FOR A SAFER SPACE that can be found on the Eskus website.

A wider plan for parity and equality can be found in the below pdf document only in Finnish.

Scroll to Top